UPOZORNENIE
Práve ste použili operáciu, ktorá nie je v súlade s podmienkami používania tejto stránky. Tento incident bol zaznamenaný do vášho konta digitálneho predplatiteľa.

Radi by sme vás upozornili, že obsah stránky je chránený autoskými právami a spôsob nakladania s publikovaným obsahom sa riadi licenčnými podmienkami. Kopírovanie, rozmnožovanie a šírenie textového, obrazového alebo mulitmediálneho obsahu nie je dovolené.

Aby sme pre vás mohli aj naďalej prinášať kvalitný obsah, radi by sme vás požiadali, aby ste aj vy dodržiavali licenčné podmienky a nerozširovali autorské diela nepovoleným spôsobom. Umožníte nám tak aj naďalej pre vás prinášať kvalitný obsah.

Podmienky používania služby a licenčné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Bonsaj s. r. o. so sídlom Dolina 6, 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika, identifikačné číslo: 45 263 175, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 22233/R (ďalej len "poskytovateľ") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len "zmluva o poskytovaní služieb") uzatváranej medzi poskytovateľom a objednávateľom (ďalej len "používateľ") prostredníctvom internetových stránok poskytovateľa.

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní internetových stránok poskytovateľa. (ďalej len "internetových stránok") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. V rámci využívania internetových stránok poskytovateľ umožňuje predaj článkov publikovaných a distribuovaných prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, digitálneho predplatného časopisu Bonsaj živé-umenie (ďalej len "služby poskytovateľa").
Služby internetových stránok môže využívať právnická alebo fyzická osoba spôsobilá k všetkým právnym úkonom, ale aj osoba maloletá pod dohľadom svojich zákonných zástupcov a s ich súhlasom.

Za poskytnutie služby sa považuje sprístupnenie elektronického článku poskytovateľa používateľovi. Za túto službu platí používateľ poskytovateľovi poplatok. Suma poplatku je uvedená pri jednotlivých článkoch.

Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

I. Používateľský účet

Pre využívanie služieb digitálneho vydania časopisu sa používateľ musí zaregistrovať.

Pri registrácii na internetových stránkach a pri využívaní služieb poskytovateľa je používateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je používateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené používateľom v používateľskom účte a pri používaní konta sú poskytovateľom považované za správne.

Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany používateľa. Poskytovateľ neberie zodpovednosť ani za zabudnutie týchto údajov.

Používateľ nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Poskytovateľ nie je zodpovedný za zneužitie účtu používateľa.

Používateľ môže použiť svoje používateľské meno a heslo pre registráciu obmedzeného počtu zariadení. Na základe registrácie objednávateľa vykonanej na internetovej stránke môže užívateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho účtu môže užívateľ využívať služby poskytovateľa (ďalej len "používateľský účet").

Poskytovateľ môže obmedziť používateľovi prístup k používateľskému účtu a to najmä v prípade, kedy používateľ neumožní počas požadovanej doby spojenie so serverom, a to bez náhrady. Opätovný prístup získa k používateľskému účtu až v prípade, keď používateľ opätovne zadá svoje používateľské meno a heslo a toto bude overené s jeho registráciou.

Poskytovateľ môže obmedziť používateľovi prístup k používateľskému účtu a to v prípade, kedy používateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane licenčních podmienok), a to bez náhrady. Používateľ súčasne pri registrácii súhlasi aj z licenčnými podmienkami.

Požívateľ berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia poskytovateľa.

Používateľ nie je oprávnený nejakým spôsobom maskovať alebo utajovať svoju IP adresu alebo geografickú polohu.

II. Elektronický časopis a zariadenia

V každej elektronickej publikácii sa nachádzajú ochranné prvky vrátane identifikačných údajov kupujúceho. Používateľ berie na vedomie, že elektronický časopis je chránený Autorským zákonom, zabezpečený proti kopírovaniu a šíreniu a zaväzuje sa, že časopis nebude modifikovať, nezneužije ho a nebude ho poskytovať ďalej, šíriť ani realizovať také kroky, ktoré by mali za cieľ narušiť autorskú ochranu poskytovaných elektronických článkov. Používateľ je zodpovedný za škodu, ktorá takýmto jeho správaním môže vzniknúť.

Používateľ si je vedomý toho, že články je možno čítať len na niektorých technických zariadeniach, a to na tých, ktoré majú potrebné softvérové vybavenie pre využívanie služieb.

Ak používateľ nemá potrebné softwarové vybavenie, poskytovateľ nezodpovedá za nemožnosť využívania a čítania diela.

Poskytovateľ má právo zrušiť používateľský účet bez náhrady, ak používateľ poruší svoje záväzky, najmä záväzok články nemodifikovať, nezneužiť, nešíriť, nerozmnožovať a nerealizuje kroky vedúce k narušeniu ochrany elektronických článkov. Ak dôjde k takémuto zrušeniu používateľského účtu, stratí objednávateľ možnosť prihlásiť sa do svojho používateľského rozhrania, všetok prístup k článkom a tiež prístup k článkom už zakúpeným.

III. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb

Jednotlivé internetové stránky poskytovateľa obsahujú zoznam elektronických článkov ponúkaných poskytovateľom k využívaniu a to vrátane ceny služby pre jednotlivé elektronické články. Ceny služieb ponúkaných elektronických člankov sú konečné a uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zmluva o poskytovaní služieb vzniká medzi objednávateľom a poskytovateľom.

Objednávateľ si môže články objednať "Pridať článok do môjho konta digitálneho predplatiteľa". Úhrada za poskytnuté služby prebieha po potvrdení používateľom z predplateného kreditu používateľa.

Pri objednávaní služieb poskytovateľ pracuje s údajmi uvedenými už pri registrácii. Tieto údaje sú poskytovateľom považované za správne a používateľ za ich správnosť zodpovedá.

Ponuka využívania služieb elektronických článkov a ich ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na internetových stránkach poskytovateľa. Cena článku sa vzťahuje na moment úhrady, nie na moment kliknutia na tlačidlo "Pridať článok do môjho konta digitálneho predplatiteľa".

Úhrada za poskytnuté služby je vykonaná odpočítaním z aktuálneho zostávajúceho kreditu objednávateľa. Objednávateľ si môže kredit navýšiť jedným z dostupných spôsob platby, ktoré poskytovateľ na internetových stránkach ponúka. Objednávateľ uhradí uvedenú čiastku prostredníctvom internet bankingu, kreditnou kartou alebo debetnou kartou cez internetové rozhranie poskytovateľa platieb, platbou prevodom na účet poskytovateľa alebo poštovou poukážkou typu U na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ kredit navýši až vtedy, keď je o realizácii a priebehu platby informovaný týmito partneri, čo je obvykle v prípade online okamžite, v prípade prevodu na účet poskytovateľa maximálne 5 pracovných dní a v prípade platby poštovou poukážkou maximálne 28 dní.

IV. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Služby poskytované poskytovateľom môžu byť využívané len na zákonné účely. Všetka činnosť, ktorá je vykonávaná v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, je zakázaná.

Objednávateľ prehlasuje, že poskytovateľ nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené v súlade s používaním voči objednávateľovi ani tretím stranám.

V prípade zistenia akýchkoľvek závad je používateľ povinný ihneď informovať poskytovateľa.

Používateľ nie je oprávnený podnikať akékoľvek kroky, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku aplikácie alebo servera.

Používateľ sa zaväzuje, že sa nebude snažiť prelomiť ochranu autorských práv a ďalšie obmedzenia, ktorými sa riadi ochrana duševného vlastníctva.

Užívateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený rozmnožovať, kopírovať, distribuovať, predávať, prenášať obsah internetových stránok a elektronických článkov, meniť, upravovať či inak zasahovať do internetových stránok alebo elektronických článkov.

Požívateľ si je vedomý, že nemôže šíriť získané články a pokiaľ tieto články alebo ich časti rozšíri, je zodpovedný za škodu a môže byť od používateľa vymáhaná náhrada spôsobenej škody.

Ak bude zistená pokus o porušenie pravidiel, poskytovateľ si vyhrazduje právo obmedziť používateľovi prístup k používateľskému účtu a poskytovateľ si vyhradzuje právo uplatniť zmluvnú pokutu za každé porušenie pravidiel.

V. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Používateľ súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov; meno a priezvisko, adresa, bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa pošty, telefónne číslo a ďalších údajov, ktoré používateľ poskytne poskytovateľovi prostredníctvom internetových stránok, telefonicky alebo iným spôsobom (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení poskytovateľa a tretích strán.

Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z internetových stránok) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov objednávateľa môže poskytovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Objednávateľ prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k poskytovateľovi odvolať písomným oznámením doručeným na adresu poskytovateľa.

Po odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov používateľom si je používateľ vedomý, že bude registrácia používateľa zrušená, užívateľský účet zablokovaný a používateľ stratí prístup k poskytnutým službám.

V prípade, že by sa objednávateľ domnieval, že poskytovateľ alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života objednávateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

Objednávateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s elektronickými knihami na elektronickú adresu alebo na telefónne číslo poskytnuté objednávateľom.

VI. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť zoznam elektronických článkov.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach poskytovateľa.

Registráciou objednávateľ zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami a licenčnou zmluvou uzatvorenou s poskytovateľom.

Licenčná zmluva

Kupujúci objednaním a kúpou digitálneho článku súhlasí s nasledujúcimi podmienkami licenčnej zmluvy.

 1. Vydavateľ, spoločnosť Bonsaj s. r. o., na základe podmienok a ustanovení v tejto licenčnej zmluve udeľuje nevýhradné a neprenosné právo kupujúcemu používať digitálne články v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy.
 2. Digitálny článok (ďalej aj dielo) je registrované na kupujúceho, ktorého meno bolo uvedené pri registrácii požívateľa.
 3. Kupujúci publikáciu nemôže darovať ani predať inej osobe.
 4. Kupujúci, na ktorého je publikácia registrovaná je povinný zabezpečiť ochranu šírenia, zverejňovania a tlače tejto publikácie. V opačnom prípade sa kupujúci dopúšťa závažného porušenia tejto licenčnej zmluvy a zákona o autorských právach.
 5. Vydavateľ za účelom ochrany diela proti neoprávnenému šíreniu umiestňuje do diela identifikačné údaje kupujúceho vrátane ďalších nešpecifikovaných ochranných prvkov.
 6. Kupujúci, na ktorého je publikácia registrovaná, nemá právo vytvoriť digitálnu kópiu diela a umiestniť ju na zariadenia alebo médiá, zhotovovať rozmnoženiny diela alebo šíriť dielo iným spôsobom.
 7. Kupujúci, na ktorého je publikácia registrovaná, zodpovedá za neoprávnené šírenie a zverejňovanie diela alebo jeho časti.
 8. Za každé jednotlivé porušenie podmienok uvedených v tejto licenčnej zmluve má vydavateľ právo požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 € za každé jednotlivé porušenie licenčnej zmluvy.
 9. Ak došlo k porušeniu licenčných podmienok pri viacerých elektronických publikáciách z vydavateľstva Bonsaj.s.r.o, zmluvná pokuta sa vzťahuje na každé porušenie samostatne.
 10. Vydavateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu aj od osôb, ktoré odstránili ochranné prvky vydavateľa a dielo neoprávnené zverejňujú alebo predávajú.
 11. Osoba, od ktorej vydavateľ oprávnene požaduje zaplatiť zmluvnú pokutu, je povinná požadovanú sumu uhradiť do 60 dní odo dňa zaslania výzvy na úhradu zmluvnej pokuty na účet vydavateľa. V opačnom prípade má vydavateľ právo uplatniť sankcie z omeškania platby za každý začatý deň až do dňa zaplatenia celej dlžnej zmluvy. Výzvu vydavateľ posiela elektronicky alebo poštou.<
 12. V prípade, že kupujúci uviedol nepravdivé identifikačné údaje a porušil podmienky tejto licenčnej zmluvy, za kupujúceho sa bude považovať majiteľ bankového účtu, z ktorého bola vykonaná platba za dielo.

Licenčná zmluva používateľa bezplatných elektronických publikácií z vydavateľstva Bonsaj.s.r.o.

Používateľ digitálnych článkou z vydavateľstva Bonsaj.s.r.o, súhlasí s nasledujúcimi podmienkami licenčnej zmluvy.

 1. Vydavateľ, spoločnosť Bonsaj s. r. o., na základe podmienok a ustanovení v tejto licenčnej zmluve udeľuje nevýhradné a neprenosné právo kupujúcemu používať digitálne články v súlade s podmienkami tejto licenčnej zmluvy.
 2. Používateľ je povinný zabezpečiť zákaz šírenia a zverejňovania digitálnych článkov (ďalej aj diel). V opačnom prípade sa dopúšťa závažného porušenia tejto licenčnej zmluvy a Autorského zákona.
 3. Používateľ dielo nemôže darovať ani predať inej osobe.
 4. Používateľ nemá právo vytvoriť digitálnu kópiu diela a umiestniť ju na zariadenie alebo iné médiá, zhotovovať rozmnoženiny alebo šíriť dielo iným spôsobom.
 5. Za porušenie podmienok uvedených v tejto licenčnej zmluve má vydavateľ právo požadovať od používateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 € za každé jednotlivé porušenie licenčnej zmluvy.
 6. Ak došlo k porušeniu licenčných podmienok pri viacerých elektronických publikáciách z vydavateľstva Bonsaj.s.r.o, zmluvná pokuta sa vzťahuje na každé porušenie samostatne.
 7. Vydavateľ má právo požadovať zmluvnú pokutu aj od osôb, ktoré odstránili ochranné prvky vydavateľa a dielo neoprávnené zverejňujú alebo predávajú.
 8. Osoba, od ktorej vydavateľ oprávnene požaduje zaplatiť zmluvnú pokutu, je povinná požadovanú sumu uhradiť do 60 dní odo dňa zaslania výzvy na úhradu zmluvnej pokuty na účet vydavateľa. V opačnom prípade má vydavateľ právo uplatniť sankcie z omeškania platby za každý začatý deň až do dňa zaplatenia celej dlžnej zmluvy. Výzvu vydavateľ posiela elektronicky alebo poštou.

Informácia pre čitateľov

S poľutovaním by sme chceli čitateľov časopisu Bonsaj - živé umenie informovať, že k 31.12.2013 bol projekt časopisu ukončený.

Žiadosti o vrátenie nevyčerpaného predplatného adresujte, prosím, e-mailom na adresu predplatne@bonsaj.sk s uvedením:

 1. Meno, priezvisko, adresa žiadateľa / predplatiteľa
 2. Používateľské meno / e-mailová adresa pre prihlásenie
 3. Kontaktné telefónne číslo
 4. Spôsob vrátenia predplatného: Voucher na nákup tovaru v Bonsajcentre Bratislava alebo vrátenie na účet (v tomto prípade uveďte číslo účtu, na ktorý si želáte predplatné vrátiť)

Na základe prijatých žiadostí budeme jednotlivých predplatiteľov telefonicky kontaktovať.

Výtlačky čísel časopistu 1-13 je možné stále objednávať na adrese bonsaj@bonsaj.sk. Odpublikovaný digitálny obsah zostáva naďalej dostupný.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a želáme veľa úspechov.

Aktuálne číslo

Majte vždy aktuálne informácie

Pridajte si stránku časopisu Bonsaj - živé umenie medzi svoje obľúbené na facebooku a dozviete sa o všetkých novinkách medzi prvými.

Informácia pre predplatiteľov

Všetok publikovaný obsah podlieha licenčným podmienkam a je chránený v zmysle Autorského zákona. Kopírovanie, rozmnožovanie alebo šírenie publikovaného textového, obrazového alebo multimediálneho obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bonsaj s. r. o. nie je dovolené

Podmienky používania služby a licenčné podmienky

© 2010 - 2021 Bonsaj s. r. o.